JavniNabavki

Известувања за склучени договори на ЈЗУ ЦЈЗ Битола за јавни набавки со отворени постапки (ОП)
Евиденции за склучени договори на ЈЗУ ЦЈЗ Битола за јавни набавки со постапки со барања за прибирање понуди (БПП)

Со новата алатка на ЕСЈН видете ја статистиката за реализирани постапки при ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола

Статистика на објавени огласи

 

2017 ГОДИНА

ЈАВНА НАБАВКА НА РЕАГЕНСИ И ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА АПАРАТ ЗА АВТОМАТИЗИРАН ИМУНОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР mini VIDAS ИЛИ НИВНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

ЈАВНА НАБАВКА на реагенси, контроли,калибратори и др. потрошен материјал за имунолошки анализатор Architect I 1000 sr или нивни еквиваленти

ЈАВНА НАБАВКА НА ВАКЦИНА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕЗОНСКИ ГРИП, СЕЗОНА 2017/2018

ЈАВНА НАБАВКА НА ЛАБОРАТОРИСКА СТАКЛАРИЈА, ПЛАСТИКА И ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

ЈАВНА НАБАВКА за Горива за службените возила на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

 2016 ГОДИНА

ЈАВНА НАБАВКА НА ИНКУБАТОР ОД 400-500  ЛИТРИ И ИНКУБАТОР СО CO2 ОД 220-250 ЛИТРИ

ЈАВНА НАБАВКА НА АНТИБИОГРАМ ДИСКОВИ И Е – ТЕСТОВИ ЗА МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

ЈАВНА НАБАВКА НА СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ

ЈАВНА НАБАВКА НА ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ

ЈАВНА НАБАВКА НА ДОГРАМАЏИСКО ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ЈЗУ ЦЈЗ БИТОЛА

ЈАВНА НАБАВКА  ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МРЕЖНА И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА ВО ЈЗУ ЦЈЗ БИТОЛА

 

На следниот линк може директно да се пристапи до електронскиот систем на Бирото за јавни набавки каде можат да се пребаруваат сите активни и завршени огласи на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола:

Линк до ЕСЈН