JavniNabavki

Известувања за склучени договори на ЈЗУ ЦЈЗ Битола за јавни набавки со отворени постапки (ОП)
Евиденции за склучени договори на ЈЗУ ЦЈЗ Битола за јавни набавки со постапки со барања за прибирање понуди (БПП)
Со новата алатка на ЕСЈН видете ја статистиката за реализирани постапки при ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола

Статистика на објавени огласи

Годишен план за јавни набавки за 2019 година

 

2019 ГОДИНА

Дискови од стерилна филтер хартија импрегнирани со Aнтибиотик и Е -тестови за одредување на минимум инхибиторна концентрација (MIC) на антибиотици

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВО МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА МИКРОСКОПИ

АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ НА РАСТВОРЕН КИСЛОРОД (ПОРТАБЛ)

РЕАГЕНСИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА АНАЛИЗИ НА REAL TIME PCR 7500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИ

 

2018 ГОДИНА

ГОТОВО СОФТВЕРСКО РЕШЕНИЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА ВО ЈЗУ ЦЈЗ БИТОЛА

Реагенси, контроли, калибратори и др. потрошен материјал за имунолошки анализатор Architect I 1000 sr или нивни еквиваленти

РЕАГЕНСИ И ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ АПЛИКАТИВНИ ЗА АПАРАТ DTLITE ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИ

ПОДЛОГИ ЗА КУЛТИВИРАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МИКРООРГАНИЗМИ

ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

ОДРЖУВАЊЕ, СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА ОД ЈЗУ ЦЈЗ БИТОЛА

ВАКЦИНИ ЗА ЗАШТИТА ОД СЕЗОНСКИ ГРИП, СЕЗОНА 2018/2019

АПАРАТИ ЗА САНИТАРНА ХЕМИЈА

КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОСТАНАТ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА

Реагенси, контроли,калибратори и др. потрошен материјал за имунолошки анализатор Architect I 1000 sr или нивни еквиваленти

Реагенси и други потрошни материјали за лабораторија по санитарна хемија

Други огласи/Консултантски и интелектуални услуги за подобрување на функционалноста на постојниот систем

Готови подлоги и реагенси за микробиолошко одредување на квалитет на храна и вода согласно МКС ISO стандарди и референтни соеви

ТЕСТОВИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА CHLAMYDIA И MYCOPLASMA ВО БРИС ОД ЦЕРВИКС, УРЕТРА И УРИНА

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА

Осигурување на имот (градежни објекти и опрема) и возила на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

ГРАФИЧКО ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ

СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА НА АВТОКЛАВИ

Услуга за одржување и сервисирање на постоечка информатичка опрема и компјутерска мрежа на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

ЗАНАЕТЧИСКО ДОГРАМАЏИСКИ РАБОТИ – ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ

ПОДЛОГИ, РЕАГЕНСИ ЗА КУЛТИВИРАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МИКРООРГАНИЗМИ, БОИ ЗА БОЕЊЕ ПО ГРАМ И ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

2017 ГОДИНА

ЈАВНА НАБАВКА НА РЕАГЕНСИ И ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА АПАРАТ ЗА АВТОМАТИЗИРАН ИМУНОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР mini VIDAS ИЛИ НИВНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

ЈАВНА НАБАВКА на реагенси, контроли,калибратори и др. потрошен материјал за имунолошки анализатор Architect I 1000 sr или нивни еквиваленти

ЈАВНА НАБАВКА НА ВАКЦИНА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕЗОНСКИ ГРИП, СЕЗОНА 2017/2018

ЈАВНА НАБАВКА НА ЛАБОРАТОРИСКА СТАКЛАРИЈА, ПЛАСТИКА И ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

ЈАВНА НАБАВКА за Горива за службените возила на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

 2016 ГОДИНА

ЈАВНА НАБАВКА НА ИНКУБАТОР ОД 400-500  ЛИТРИ И ИНКУБАТОР СО CO2 ОД 220-250 ЛИТРИ

ЈАВНА НАБАВКА НА АНТИБИОГРАМ ДИСКОВИ И Е – ТЕСТОВИ ЗА МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

ЈАВНА НАБАВКА НА СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ

ЈАВНА НАБАВКА НА ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ

ЈАВНА НАБАВКА НА ДОГРАМАЏИСКО ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ЈЗУ ЦЈЗ БИТОЛА

ЈАВНА НАБАВКА  ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МРЕЖНА И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА ВО ЈЗУ ЦЈЗ БИТОЛА

  • На следниот линк може директно да се пристапи до електронскиот систем на Бирото за јавни набавки каде можат да се пребаруваат сите активни и завршени огласи на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола:
  • Линк до ЕСЈН
  •