Higiena-web4 Higiena-web5 Higiena web3
Врши проценка на здравствено-еколошки ризици по здравјето на населението од влијанието на :
 
 • безбедноста на водата за пиење и водоснабдувањето на населението;
 • квалитет на површинските води
 • загаденоста на  воздухот во населените места ;
 • комуналната бучава ;
 • санитарно- хигиенските услови во училишна средина ;
 • безбедноста на храната што ја консумира населението;
 • исхраната и ухранетоста на населението;
       Врши здравствени прегледи на лица ставени под здравствен надзор заради спречување на заразните болести.
 
 
 
Услуги
Физичко – хемиски анализи на ;
 • вода за пиење, површински и отпадни води;
 • прехранбени производи;
 • предмети за општа употреба;
 • чистота на воздух во работни простории;
 • чистота на работни површини и прибор ;
 • издавање на санитарни книшки;
 • издавање на Потврди за стекнати  основни знаења за хигиената на храната и заштитата на животната средина.
[wolframalphawidget id=”7a526f39f8758be1b4f9aac8a89f1d71″ theme=”green” output=”lightbox”]