У П Р А В А
 

Директор на ЈЗУ Ц.Ј.З.-Битола:

  

Стручен раководител:
 Д-р Владо Трајковски
 
Секретар: Владо Стојаноски
 
Главна сестра: Сулејмани Ајрије
 
 

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЈЗУ ЦЈЗ – БИТОЛА
 
  1. Прим. Д-р Марика Иванова – Претседател
  2. ///- Заменик претседател
  3. Д-р Мимоза Бакиевска – надворешен член
  4. Д-р Мурат Мурати – надворешен член 
  5. Јосифовска Летка – надворешен член
  6. Мимоза Куновска – внатрешен член
РАКОВОДИТЕЛИ НА ОДДЕЛЕНИЈА
 
Раководител на Одд.по хигиена: Прим. Д-р Марика Иванова – спец.по хигиена и здравствена екологија
 
Раководител на Одд, по епидемиологија: Прим. Д-р Елеонора Адамовска – спец. по епидемиологија
 
Раководител на Одд. по микробиологија: Прим. Д-р Ангела Делова – спец. по микробиологија
 
Раководител на Одд. по социјална медицина: Д-р Марија Врчковска – спец. по социјална медицина
 
Раководител на Одд. по превентивна здравствена заштита Кичево:
 
Раководител на Одд. по превентивна здравствена заштита Ресен: Д-р Соња Спировска– спец.по хигиена и здравствена екологија
Create your own web pages in minutes…
Центар за јавно здравје – Битола
Strucen_kolegium2

Strucen_kolegium2