Финансиски податоци

Даночен број: 4002993111934

Трезорска сметка на ФЗОМ  100 0000000660 05

Сметка на буџетски корисник    660 0200082531 28

Банка на примачот: Народна банка на РМ