Центар за јавно здравје  – Битола
(територијална покриеност)
 
1. Подрачна служба Битола (седиште на установата)
 • Одделение за хигиена и здравстеван екологија
 • Одделение за епидемиологија
 • Одделение за микробиологија со паразитологија
 • Одделение за социјалана медицина
 
2. Подрачна служба Кичево
 • Одделение за превентивна здрав
  ствена заштита
 • Оддел за хигиена и здравствена екологија;
 • Оддел за микробиологија;
 • Оддел за епидемиологија.
 
3. Подрачна служба Ресен
 • Одделение за превентивна здравствена заштита
 • Оддел за хигиена и здравствена екологија

 

ZZZ teritorijaOK