ОТСЕК ЗА САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЈА
                               ТЕЛ.047 208-122; 208-114; 208-118
Во лабораторијата за санитарна микробиологија успешно е имплементиран и се применува стандардот ISO/IEC 17025 (ИАРМ ЛТ-013) кој е императив во обезбедување на системот за квалитет во лабораториите за тестирање на вода и храна. Акредитирани се вкупно петнаесет методи за тестирање на води и храни според микробиолошките критериуми дефинирани во соодветниот Закон за безбедност на храна на РМ
Во оваа лабораторија се врши микробиолошко испитување на:
 
 • води за пиење;
 • површински води;
 • отпадни води;
 
 
Се врши енумерација  и изолација за идентификација на:
 
1.        E. colli  и вкупни и колиформни бактерии;
2.        Фекални колиформни бактерии;
3.        Фекални стрептококи;
4.        Proteus вид;
5.        Pseudomonas aeruginosa;
6.        Сулфиторедукувачки клостридии;
7.        Аеробни мезофилни бактерии.
 
Анализите се изведуваат согласно методите пропишани во Правилникот за безбедност на водата за пиење  и Уредба за класификација на водите.
 

 Акредитирани методи за испитување на вода се:

 1. Детекција и енумерација на coli и колиформни бактерии во вода MKS ISO EN 9308-1:2015 (метод на мембранска филтарција);
 2. Детекција и енумерација на интестинални enterococci во вода MKS ISO EN 7899-2:2000 (метод на мембранска филтарција);
 3. Детекција и енумерација на интестинални Pseudomonas aeruginosa во вода MKS ISO EN 16266:2006 (метод на мембранска филтарција);
 4. Детекција и броење на спори од сулфито-редуцирачки анаероби MKS ISO EN 6461-2:2009 (метод на мембранска филтарција);
 5. Енумерација на културабилни микроорганизми во вода MKS ISO EN 6222:2009

water_testing

 
Микробиолошко испитување на намирници, производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната и предмети за општа употреба.
       
       Анализите се вршат согласно методите пропишани во Правилниците дадени во “Законот за безбедност на храната и  производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната” 
 
Се испитува присуство на следните микроорганизми:
 
 • Salmonella видови;
 • Escherichia coli;
 • Proteus видови;
 • Staphylococcus coagulaza позитивен;
 • Сулфиторедукувачки клостридии;
 • Квасци и мувли;
 • Аеробни мезофилни бактерии.

 

Акредитирани методи за испитување на храна:

 1. Хоризонтална метода за детекција на Listeria mocytogenes MKS ISO EN 11290-1:2006;
 2. Хоризонтална метода за детекција на Salmonella MKS ISO  EN 6579:2002;
 3. Хоризонтална метода за енумерација на когаулаза позитивни стафилококи MKS ISO  EN 6888-1:2002;
 4. Хоризонтална метода за енумерација на β-глукуронидаза позитивни Escherichia coli MKS ISO  EN 16649-2:2001;
 5. Хоризонтална метода за детекција и броење на Enterobacteriaceae MKS ISO  EN 21528-2:2004;

food-testing

6. Хоризонтална метода за енумерација на микроорганизми – Техника на површинско броење на температура од 30ºС MKS ISO  EN 4833:2013;

7. Хоризонтална метода за броење на условно присутна Bacillus cereus – Техника на броење на колонии при 30ºС MKS ISO  EN 7932:2010;

8. Хоризонтална метода за броење на Clostridium prefringens – Техника на броење на колонии MKS ISO EN 7937:2008;

9. Хоризонтална метода за броење на квасци и мувли – Техника на броење на колонии во производи со активност на вода (аw) помала или еднаква на 0,95 MKS ISO EN 21527-2:2008;

10. Хоризонтална метода за броење на квасци и мувли – Техника на броење на колонии во производи со активност на вода (аw) поголема од 0,95 MKS ISO EN 21527-1:2008