ОТСЕК ЗА САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЈА
                               ТЕЛ.047 208-122; 208-114; 208-118
Во оваа лабораторија се врши микробиолошко испитување на:
 
  • води за пиење;
  • површински води;
  • отпадни води;
 
 
Се врши енумерација  и изолација за идентификација на:
 
1.        E. colli  и вкупни и колиформни бактерии (ISO 9308 – 1 : 2000);
2.        Фекални колиформни бактерии;
3.        Фекални стрептококи (ISO 7988 – 1 : 2000);
4.        Proteus вид;
5.        Pseudomonas aeruginosa;
6.        Сулфиторедукувачки клостридии;
7.        Аеробни мезофилни бактерии.
 
Анализите се изведуваат согласно методите пропишани во Правилникот за безбедност на водата за пиење  и Уредба за класификација на водите.
 
 
 
Микробиолошко испитување на намирници, производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната и предмети за општа употреба.
       
       Анализите се вршат согласно методите пропишани во Правилниците дадени во “Законот за безбедност на храната и  производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната” 
 
Се испитува присуство на следните микроорганизми:
 
  • Salmonella видови;
  • Escherichia coli;
  • Proteus видови;
  • Staphylococcus coagulaza позитивен;
  • Сулфиторедукувачки клостридии;
  • Квасци и мувли;
  • Аеробни мезофилни бактерии.