ispit.voda
Лабораторијата за испитување на води ги следи и оценува хигиенската исправност на ВОДИТЕ ЗА ПИЕЊЕ од јавни и индивидуални објекти, површински и отпадни води, подземни води и води за капење.
Отсекот за испитување на вода работи според нормите од ИСО 17025 : 2000 за испитување на вода за пиење, подземни, површински и отпадни води.
 
Лабораторијата ги прави овие услуги за анализа на вода по параметри:

 

• растворен кислород

• заситеност со кислород

• суви материи

• потрошувачка на киселина

• потрошувачка на база

• РН

• електропроводливост

• тврдина,-вкуп,карбонатна,некарбон.

• амонијак

• нитрити

• нитрати

• хлориди

• резидуален хлор

• сулфати

• фосфати

• цијаниди

• флуориди

• тензиди – анјонски, катјонски

• БПК5

• калциум

• магнезиум

• бакар

• цинк

• железо

• олово

• кадмиум

• манган

• арсен

• селен

Create your own web