Центарот за јавно здравје  – Битола, согласно Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службени лица за посредување со информации ги определи:

Роза Митровска, дипл.екк.
Мимоза Куновска, дипл. ел. инг.

телефон: + 398 (47) 208 – 100
e-mail:   cjzbitola@cjzbt.org.mk

Барањето за пристап до информации од јавен карактер можите да го симнете овде

InfJavenKarakter