Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2016 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

 

2016 BPR_Budzetski_korisnici _3_SOPSTVENI

2016 BS_Budzetski_korisnici _1_SOPSTVENI

2016 DE_Budzetski_korisnici _1_SOPSTVENI

2016 SPD_Budzetski_korisnici _1_SOPSTVENI

BPR_Budzetski_korisnici _3_FZOM

BS_Budzetski_korisnici _1_FZOM

DE_Budzetski_korisnici _1_FZOM

SPD_Budzetski_korisnici _1_FZOM