Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2018 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

 

Биланс на приходи и расходи за 2018 година

Биланс на состојба за 2018 година

Структура на приходи за 2018 година

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од буџетот на Фондовите