Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2017 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

Преглед на приходи и расходи по завршна сметка за 2017 година

Биланс на успех 2017

Биланс на состојба 2017